Medieordlista

Advertorials
Annonsmaterial eller specialskrivna texter  som integrerats i den redaktionella miljön.

Affinitet
Hög affinitet innebär överrepresentation av målgruppen i mediet jämfört med hur det ser ut i hela befolkningen.

Banner
En rektangulär annons på Internet som fungerar som en länk. Klickar man på denna kommer man vanligtvis till annonsörens hemsida/kampanjsida.

Banner Burn-out
En banner som visats för många gånger (när klickandel sjunker med ökad frekvens).

Blocks
Reklam som sänds i reklamavbrott mellan två program.

Breaks
Reklam som sänds i reklamavbrott inne i programmet. Reklam som sänds i reklamavbrott inne i programmet.Reklam som sänds i reklamavbrott inne i programmet.Reklam som sänds i reklamavbrott inne i programmet.Reklam som sänds i reklamavbrott inne i programmet.

Bruttoräckvidd.
Se GRP

CGI ( Common gateway Interface)
Gränssnitt för att slussa data från en www-server till ett annat program. Används för att åstadkomma interaktiva tjänster på Internet.

Chunking
Informationsindelning på webbsidor

CO-branding
Annonsmaterialet på Internet integreras mer eller mindre i den redaktionella miljön.

Cookie
En fil som skapas när en person besöker en sajt. Filen lagras på besökarens hårddisk och ger information till servern

Demografiska socioekonomiska variabler
Detta är mycket vanliga segmenteringsgrunder för mediainvesteringar, bland andra: ålder, kön, civilstånd, bostadsort, hushållsstorlek, inkomst, utbildning och yrke.

Dubbeltäckning
Dubbeltäckning visar hur stor andel av ett mediums konsumenter som även nås via ett annat medium. Beakta att dubbeltäckning även finns inom ett medium.

Evoked Set
Varumärken konsumenter kommer ihåg inom en viss produktkategori.

Extranät
En utökning av ett intranät så att te x underleverantörer och kunder får tillgång till hela eller vissa delar av nätet.

Flaming
Internetanvändare dränker avsändare/annonsörer i arga svarsmail till dess att dennes server kraschar

Flame War
En hetsig och känsloladdad debatt på Internet där all artighet har åsidosatts.

Frekvens
Antal kontakter (exponeringar) med ett reklambudskap per individ.

GIF (Graphics Interchange Format)
Ett vanligt bildformat på Internet. Kan komma att ersättas av PNG.

Gross Rating Points- GRP.
Summan av de ratings som ingår i en viss reklamkampanj. GRP används synonymt med bruttoräckvidd, ofta för att beskriva styrkan av en kampanj som löper över en begränsad tid. Eftersom flera medier/kanaler kombineras i många kampanjer beräknas GRP normalt som riks-GRP. Samtliga siffror räknas som om de hade gällt ett medium som når hela befolkningen för att kunna jämföra de under vissa förutsättningar. För att beskriva ratings i målgruppen används uttrycket TRP – Target Rating Points.

Införingsplan
Anger medier och antal införanden (spots, annonser) i en kampanj.

Interlacing
GIF-bilder som sparas i ett särskild format, GIF-89. Detta format gör att bilder visas gradvis bättre allteftersom de förs över genom nätet.

Interstitials
En annons på Internet som lägger sig ovan annonsplatsen och som ges så mycket utrymme att den tydligt dominerar skärmen, ibland täcker den hela skärmen.

JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Ett vanligt bildformat på Internet. Komprimerar bilder till en lätthanterlig storlek.

Kontaktkostnad-CPT.
Kostnaden för att nå en målgruppsindivd en gång med reklaminslaget (kostnad per kontakt i målgruppen). Begreppet uttrycks ofta i kostnad per tusen kontakter (CPT – cost per thousand) som räknas fram genom att dividera total mediakostnad med antalet målgruppskontakter. Kontaktkostnaden i målgruppen jämförs mellan olika TV-kanaler eller medier baserat på ett standardformat. I TV-sammanhang utgår man normalt ifrån en 30-sekundersfilm (radio: 30 sek, print: helsida 4-färg).

Kostnad per TRP.
(Cost per point, CPP.) Kostnaden för att nå 1% av ett mediums universum. Om ett mediums universum för enkelhetens skull antas att bestå av 5 miljoner människor innebär det att en TRP är 1% av 5.000.000 d v s 50.000 personer. Om kontaktkostnaden per tusen kontakter är 100 kronor är kostnaden per GRP 5.000 kronor. Vid jämförelser måste riks-GRP användas – jämför även TRP och GRP.

Medelfrekvens (OTS/OTH)
Genomsnittligt antal gånger en målgruppsindivid som omfattas av nettoräckvidden beräknas ha exponerats för reklaminslaget (en spot). Medelfrekvensen (även kallat OTS, opportunities to see eller OTH, opportunities to hear) är TRP dividerat med nettoräckvidd.

Medvetet universum
Antalet människor eller hushåll som vet att de har tillgång till ett visst medium.

Mirrorsite
Identiska kopior av hemsidor på andra servrar. Detta är vanligt att man gör med välbesökta sidor där tillgängligheten måste vara stor.

PDF (Portable Document Format)
Ett filformat som Adobe Acrobat använder.

(Internet) Penetration
Används för att beskriva ett mediums universums storlek (i regel medvetet) och uttrycks ofta i antal individer.

Psykografiska variabler
Termen omfattar segmenteringsgrunder som bygger på konsumenters attityder och personliga värderingar. Dessa inverkar på sättet att leva och i förlängningen konsumtionen av olika produkter och tjänster.

Publik
Antalet individer, genomsnittligt eller ackumulerat, som konsumerar ett visst medium. Publikmätningar för olika medier görs på olika sätt, vilket måste beaktas vid eventuella jämförelser.

Publikandel
Den procentuella andelen av alla människor vid en viss tidpunkt/tidsperiod som konsumerar ett visst medium, som då t.ex tittar på ett speciellt program. Måttet beräknas som rating dividerat med den totala publiken (share).

Pushmodellen
Användaren registrerar sig på en pushtjänsts webbplats och där anger vilken typ av information hon/han är intresserad av. Därefter laddas uppdaterad information kontinuerligt och automatiskt ner i beställarens hårddisk.

Rating
Den procentuella andelen av ett universum som konsumerar ett visst program vid en given tidpunkt. Rating beräknas som programpubliken dividerat med universum. Måttet uttrycks i procent.

Relevant Knowledge
SIFO:s system där aktuella siffror kring internetanvändarnas demografi och besöksvanor på olika webbplatser presenteras

Run by station (RBS)
Annonsören köper ett fastställt antal kontakter, bland alla individer eller i en målgrupp, till i förväg bestämt pris. TV-kanalen/radiostation placerar sedan reklaminslagen där det finns plats och sänder till den avtalade nivån är nådd

Räckvidd
Begreppet används synonymt med nettoräckvidd (kallas även reach) och omfattar antalet individer som teoretiskt haft möjlighet att se reklamen (spots, annonser) som ingår i en kampanj. Dubbeltäckningen är följaktligen borträknad. Räckvidd kan omfatta flera medier. Nettoräckvidden består då av alla individer som kommer i kontakt med minst ett av medierna (reach eller unduplicated audience). Det bör beaktas att olika medier mäter nettoräckvidd på olika sätt, jämförelse av olika medier och beräkning av den totala nettoräckvidden av en kampanj i alla medier är därför inte möjlig utan att ta hänsyn till detta.

Shockwave
Plug-in som låter dig se filmsnuttar, lyssna på musik och spela spel på nätet

Spamming
Annonsörer som på ett eller annat sätt kommit över listor med e-mailadresser som de utnyttjat för att pumpa ut reklam. Belastar nätet hårt och betraktas (av netiketten) som mycket fult, eftersom reklamen ofta saknar relevans för alla de olika gruppernas och listornas ämnesområden.

Specifics.
Specifikt utvalda program i TV (eller radio), där inköparen har bestämt spotens placering exakt i tid och program – jämför run-by-station Spot.

Ett reklaminslag i etermedier (radio, TV) sänt en gång.

Tekniskt universum.
Alla människor som kan ta emot och har en TV/Radio-kanals signal i sitt hem, oavsett om kanalen är inställd eller inte (kallas även täckningsområde/täckning).

Tiff (Tag Image File Format)
Vanligt format för bilder på Internet.

Top and tail
Reklaminslag för samma produkt placerade först respektive sist i ett och samma reklamavbrott. Används bland annat för att öka medelfrekvensen och därmed genomslagskraft i målgruppen.

Top of mind
Det varumärke en intervjuperson nämner först vid spontan erinran, ofta med uppmaning att göra detta inom en viss produktgrupp.

Totalt antal kontakter
Den sammanlagda publiken under en kampanj. Beräknas som TRP multiplicerat med mediets universum (Gross impressions).

Traditionella medier
Ett begrepp som omfattar reklamen i: TV, radio, dags-, vecko- och fackpress samt utomhus- (affisch/ trafik) och bioreklam. De traditionella medierna sammanfattas i den s.k. ”lilla” reklamkakan.

TRP, target rating points
Summan av alla ratings i den målgrupp en viss kampanj vänder sig till d v s programmräckvidden i målgruppen och inte hos hela publiken som i GRP. Så fort endast ett visst åldersintervall är föremål för beräkningar är det frågan om TRP och inte GRP.

Täckning
Egentlig hushållstäckning, d v s antalet hushåll som har tillgång till ett visst medium, normalt syftar det på medvetet universum (coverage).

Universum
Antalet individer eller hushåll av totalpopulationen med tillgång till ett visst medium/kanal. Universum är alltså någonting relativt, något som varierar för olika medier/kanaler (universe).

Zapping
Att zappa är att undvika att exponera sig för TV-reklam genom byte av TV-kanal med hjälp av fjärrkontrollen.

Zipping
Innebär snabbspolning av reklampartier på videoinspelade TV-program för att undvika reklamen.

Annons